11. Hukuk Dairesi 2014/12821 E. , 2015/9771 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 21/11/2013
NUMARASI : 2013/25-2013/62

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/11/2013 tarih ve 2013/25-2013/62 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. Tic. A.Ş. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 29/09/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. E.Ş. T. ile davalı Aks TeL. Rek. VE Film San. Tic A.Ş vekili Av. B. T. K. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi . tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacının “Madoc Jeans” ibareli markasının bulunduğunu, davalılardan Ö. Kon. Ür. San. Ve Tic. İt. İh. A.Ş.nin sponsoru, S. Filmcilik Ve Sin. Tic. Ve San. Ltd. Şti.nin yapımcısı, AKS Tel. Rek. Ve Filmcilik San. Ve Tic. A.Ş. nin ise yayıncısı olduğu “K. R.” isimli dizinin S. TV adlı kanalda 11.01.2008 günü akşam saatinde yayınlanan 18. bölümünde “M. J.” markasının basılı olduğu karton kutuların gösterildiğini, senaryo gereği mafyaya ait bir depoda uyuşturucu maddelerin bulunduğu görüntülerin yayınlandığını, aynı sahnede bir başka markayı taşıyan kutuların beyaz kağıtlarla kapatıldığı halde davacıya ait markanın kapatılmadan yayınlandığını, davalıların eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, 2.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davacının tescilli “M. J.” ibareli markasının, davalılar Ö. Konfeksiyon Ürünleri Sanayi ve Tic. İthalat İhracat A.Ş.’nin sponsoru ve davalı AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. ve Tic. A.Ş.’nin yayıncısı oldukları “K.R.” adlı dizinin 18. bölümünde “M.” ibaresini açıkça anlaşılabilecek, mafyanın eroin imalatının ve sevkiyatının yapıldığı depoda birkaç saniyede, seyirci tarafından algılanabilecek şekilde gösterilmesinin, eroinlerin davacının markasını taşıyan kutuların yanındaki kutularda saklanmasının, davacı markası ile izleyici zihninde yanlış bir intiba, çağırışım yapmasına ve ayrıca uyuşturucu madde ticaretinin konu edildiği bölümde davacıya ait marka görüntülerinin birlikte verilerek markanın uyuşturucu ticareti ile ilgisinin olduğu izlenimine neden olacağı, bu şekildeki kullanımın 556 sayılı KHK’nın 61. ve 68. maddeleri anlamında tecavüz teşkil etmediği, ancak 6762 sayılı TTK’nın 57/1 maddesi kapsamında “başkalarının iş mahsullerini yanlış, yanıltıcı ve lüzumsuz yere incitici beyanlarla kötüleme” teşkil edeceği, olayda adı geçen davalıların kusurlu oldukları anlaşılmakla, 2.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın bu davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davalı S. Filmcilik ve Sinemacılık Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davalı AKS Televizyon Reklamcılık Ve Filmcilik San. Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacı vekilinin temyiz isteminin olmamasına, bu suretle temyiz edenin sıfatına göre hakkındaki davanın reddine karar verilen “K. R.” isimli dizinin yapımcısı davalı S. Filmcilik ve Sinemacılık Tic. ve San. Ltd. Şti.nin de dava konusu olayda sorumluluğunun bulunup bulunmadığının adı geçen yapımcı davalı ile yayın kuruluşu olan davalı AKS Televizyon Reklamcılık Ve Filmcilik San. Tic. A.Ş. arasında görülebilecek rücu davasında ayrıca değerlendirilecek olmasına, hükmedilen maddi tazminat miktarının 818 Sayılı Borçlar Kanununun 42. ve 43. maddeleri nazara alınarak belirlenmesinin uygun bulunmasına göre, davalı AKS Televizyon Reklamcılık Ve Filmcilik San. Tic. A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı AKS Televizyon Reklamcılık Ve Filmcilik San. Tic. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA,takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin mümeyyiz davalı AKS Televizyon Reklamcılık Ve Filmcilik San. Tic. A.Ş’den alıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 614.80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın